Archgall.it

Home Visite Pastorali

Il progetto

Il vescovo

I percorsi

I decreti

Partners

Indici

>Home>Lu éscamu

Agghju
............................................
Bultighjada
............................................
Caragnani
............................................
Locu Santu
............................................
Luris
............................................
Nuchis
............................................
Tarranoa
............................................
Tempiu
............................................
Ghjesci di campagna
............................................

Lu éscamu Salvadori Agnulu Cadello Cugia


Salvadori Agnulu Cadello Cugia è natu in Casteddhu lu 22 di maghju di lu 1696. Li so genitori erani Antioco Saturnino e Anna Cugia Portugues. S'è laureatu in Cagliari in utroque lu 29 di ghjnnagghju di lu 1724, uldinatu preti ha cuminciatu la so azioni pastorali in la diocesi di Casteddhu, divintendi parroco di molti paesi. Da lu 4 di malzu di lu 1726 pa' sei anni è statu rettori di l'Univelsitai di Casteddhu , canonicu di la cattedrali, Cancelliere Regio Apostolicu e Ghjudici di li Contestazioni. In lu 29 di malzu di lu 1741 è statu nominatu éscamu di Ampurias e Civita da lu papa Benedittu XIV, da poi ch'era statu presentatu da lu Re di Saldigna. La so azione episcolali - a beddh'energica - in più di li ìsiti pastorali, documentati chici, l'ha fatta in tanti settori, primu inn'antu tutti cun l'erezione di lu seminariu, chi fundesi in lu 1759, da poi ch'era statu sollecitatu da lu viceré Franciscu Tana, dutendilu d'una rendita di 1065 franchi saldi. Ha fattu molti relazioni a la Santa Sede da li chi sapemu chi lu palazzu di lu éscamu era comodo - lu di Casteddhu Aragonesu, ch'abà si chiama Casteddhu Saldu - li Scolopi di Tempiu insegnani li beddhi littari, la scienzia e la religiona a li cioani e chi la Cunfradia di lu Rosariu di Nulvi era poara. Lu éscamu dummandesi lu reintegru di li renditi di l'abazia di Santu Micali di Plaiano in lu 1751-56, pa' dalli a lu seminariu nou. In lu mesi d'agliola di lu 1760 Cadello dumandesi - appughjendisi a lu frateddhu Ghjuseppe, malchesu di San Sperate - d'esse spustatu inn'Ales, ambarata vacante da poi di la molti di lu éscamu Carcassona. No solu la dummanda vi l'aiani respinta ma casi era a lu puntu d'esse esautoratu. Incuntresi matessi a beddhu dificultai pa' pacificà li faidi fra li capituli d'Ampurias e di Civita, tantu chi dumandesi l'intelventu di lu papa Clemente XIII, chi cun la bulla Decet Romanum Pontificem di lu 15 di lampata di lu 1763, v'haia postu rimediu impunendi a tutti di cagliassi inn'antu a li liti e stabilendi comu diani esse divisi li renditi di li mensi vacanti. Bulla cunfilmata lu 6 d'austu di lu 1765, candu lu papa asignesi un telzu di li renditi a li seminari noi. Alta dificultai in l'amministrazioni di li diocesi uniti è stata l'accusa d'esse trascuratu in li ìsiti pastorali e di poca sorveglianzia inn'antu a li preti, comu chiddhi di Nulvi, Bulzi e Chiaramonti, che ghjà aiani riciutu minacci da lu Re. Erani però accusi falsi ch'aiani solu la finalitai dall'algà da l'incaricu lu éscamu e fossi lu cuginu Franciscu Ignaziu, arriatu in Gaddhura pa' reprimì li banditi. Cun li banditi però Franciscu Ignaziu haia inquisitu li nobili Franciscu Delitala di Nulvi e Ghjacu Ricciu du Tempiu, palch'erani sospettati d'esse d'appogghju a li malasultati. Chisti aiani parenti in li capitoli, chi da poi li fesini l'accusi. Lu papa pa' verificà l'accusi incarichesi lu éscamu di Sassari Carlu Franciscu Casanova sollecitendi Cadello a producì una relaziona dittagliata. Pal chissu lu éscamu cumpilesi lu libru, pa' adducà e punì a banda li papiri undi v'erani descritti li ìsiti chi fesi in lu 1745, 1752-56 e 1763. Cadello è moltu da poi di 23 anni d'episcopatu in Casteddhu Aragonesu lu 6 di ghjnnagghju di lu 1764.Risorse collegate

Scarica il file in PdF Genealogia di la familia Cadello


Provincia di Olbia-Tempio


Regione Autonoma della Sardegna


Istituto di Studi, Ricerche e Formazione Giulio Cossu
info: info@archgall.it

Progetto cofinanziato dalla L.R. 15/10/1997 n. 26 art. 13 lettera D) anno 2010 e anno 2011
© Luigi Agus 2012