Archgall.it

Home Visite Pastorali

Il progetto

Il vescovo

I percorsi

I decreti

Partners

Indici

>Home>Tempiu

Agghju
............................................
Bultighjada
............................................
Caragnani
............................................
Locu Santu
............................................
Luris
............................................
Nuchis
............................................
Tarranoa
............................................
Tempiu
............................................
Ghjesci di campagna
............................................

Tempiu


La citai di Tempiu - fossi d'origini romana - è documentata in lu 1173 commu iddha di la curatoria di Gemini in lu Regnu di Gaddhura, cumpritu in lu 1288 cun l'occupazioni di Pisa.
Da lu 1346 a lu 1350 è stata la sedi di lu èscamu di Civita, candu agattemu un “Gavino rectore de Templo cum suis annexis civitatensis diocesis”.
Cun la conquista aragonesa di lu 1324 Tempiu è passata a lu Regnu di Saldigna, candu fossi l'aiani infeudata a Berengario Arnaldo de Aglesola in lu 1329; mintra che in lu 1349 la cumparesi Ghjuanni di Bas Serra, frateddhu di Marianu IV, re d'Arborea, chi da poi l'haia sequestrata in lu matessi annu, e si l'ha tenta finz'a lu 1420, cand'è turrata a lu Regnu di Saldigna. Lu feudu è passatu da poi a li Carròs - commu eredi di Ghjuanna d'Arborea - e da poi ancora a lu maritu Petru Maça de Liçana, signori di Moixent, di lu Regnu di Valenza. Cumprita chista dinastia in lu 1546, Tempiu è passata a lu bastaldu Ghjuanni Cascant e, da poi d'una causa, in lu 1579 ad Anna Portugal e a ultimu a Petru Ladron.
Da chiddhu momentu è cuminciatu lu sviluppu di la citai c'ha continuatu finz'a l'etai contemporanea. In lu 1543 frabichesini lu monasteru e la ghjescia di li Franciscani, in lu 1621 la ghjescia di Santu Petru è divintata Collegiata, in lu 1665 s'ho arriati li Scolopi e in lu 1687 li Cappuccine.
In lu 1720, da poi di la gherra di Successione Spagnola - und'aiani battagliatu li famigli timpiesi Pes e Valentino - lu regnu di Saldigna è passatu sutt'a li Savoia. In lu 1737 Tempiu la isitesi lu viceré Carlo Amedeo Battista di San Maltinu, malchesi d'Agliè e Rivarolo, pa' piddhà provvedimenti d'agricoltura, ch'hani pultato Paulu Altea a importà lu gelsu da li Filippini.
In lu 1807 Tempiu è divintata sedi di la prefettura, in lu 1836 citai, in lu 1838 sedi di mandamentu e in lu 1839 la collegiata la trasformesini in cattedrali, spustendi la sede da l'antica ghjescia di Santu Simpliciu in Terranoa.


Risorse collegate

Scarica il file in PdF1. Messe che si celebrano nelle chiese della diocesi di Civita, 14.10.1745
Scarica il file in PdF2. Feste delle chiese dipendenti dalla collegiata di Tempio, 14.10.1745
Scarica il file in PdF3. Chiese di Tempio, 14.10.1745
Scarica il file in PdF10. Inizio della Visita Pastorale, 14.10.1745
Scarica il file in PdF55. Editto con varie disposizioni, 07.12.1745
Scarica il file in PdF66. Inizio della terza visita pastorale, 28.10.1750
Scarica il file in PdF106. Arrivo del vescovo a Tempio, 24.04.1763
Scarica il file in PdF117. Editto con varie disposizioni, 04.05.1763
Scarica il file in PdF154. Elenco dei sacerdoti diocesani, 14.10.1745
Scarica il file in PdF155. Elenco di confessori e predicatori, 20.10.1750
Scarica il file in PdF156. Elenco degli autorizzati alla confessione, 15.01.1751
Scarica il file in PdF157. Elenco dei viceparroci diocesani, 19.01.1751
Scarica il file in PdF158. Elenco dei preti delle ville, apr-giu 1763
Scarica il file in PdF159. Elenco dei tonsurati, 14.10.1763

S. Petru
............................................
Pulgatoriu
............................................
Rusariu
............................................
Santa Cruci
............................................
Pilar
............................................
S. Antoni
............................................
Steddhu Paldutu
............................................
S. Franciscu Saveriu
............................................
Oratoriu Riccio
............................................


info: info@archgall.it

Progetto cofinanziato dalla L.R. 15/10/1997 n. 26 art. 13 lettera D) anno 2010 e anno 2011
© Luigi Agus 2012